fbpx

Η παγκόσμια οικονομία, μετά την πανδημία του COVID-19, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Παρομοίως, οι Επενδυτές και οι Μέτοχοι πρέπει να επανεκτιμήσουν και να ξαναρχίσουν τις στρατηγικές τους. Μέρος αυτής της επανεκτίμησης μπορεί να είναι το ζήτημα της επανεγκατάστασης/ μεταφοράς έδρας της επιχείρησης ή μέρους των λειτουργιών της εταιρείας ή του ομίλου τους. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εξοικονόμηση φόρων.  Πρόσθετα μπορεί να είναι η αρχή για νέες ευκαιρίες όπως πρόσβαση και επέκταση σε νέες αγορές.

Αξιολόγηση ζητημάτων στην απόφαση Επανεγκατάστασης/ Μεταφοράς Έδρας Επιχείρησης

Η Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο πιο κάτω καταγράφονται οι βασικές ερωτήσεις για να βοηθηθείτε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι κατάλληλη και επωφελής για την εταιρεία σας και κατά συνέπεια ποια δικαιοδοσία/ χώρα είναι η πιο κατάλληλη:

 • Ποιες είναι οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία/ όμιλος μετά την πανδημία;
 • Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία/ όμιλος στις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες;
 • Θα βοηθήσει αυτή η κίνηση στην εξάλειψη τέτοιων αρνητικών συνεπειών;
 • Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην άμεση αλλά και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της εταιρείας/ του ομίλου;
 • Ποιες δικαιοδοσίες/ χώρες μπορούν να παρέχουν την καταλληλότερη λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης;
 • Ποιες άλλες επενδυτικές ευκαιρίες παρέχει αυτή η δικαιοδοσία;
 • Είναι πλήρως κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δικαιοδοσιών που είναι φορολογικοί παράδεισοι και των δικαιοδοσιών φορολογικών κινήτρων;
 • Θα μπορούσε η Κύπρος να είναι η καλύτερη και/ ή καταλληλότερη επιλογή/ λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας μιας εταιρείας/ ομίλου;

Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να βασίζονται σε υψηλά νομικά και ηθικά πρότυπα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαιοδοσίας φορολογικού παραδείσου και δικαιοδοσίας φορολογικών κινήτρων;

Η δικαιοδοσία που θεωρείται φορολογικός παράδεισος είναι η κάθε χώρα που προσφέρει ελάχιστες ή καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

Ένας φορολογικός παράδεισος είναι γενικά ένας υπεράκτιος προορισμός που προσφέρει σε ξένα άτομα και επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου φορολογική υποχρέωση. Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν περιορισμένη ή και καθόλου υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες φορολογικές αρχές. Η έλλειψη διαφάνειας και συστημάτων αναφοράς οδηγεί σε κινδύνους φήμης. Οι διεθνείς αρχές ελέγχουν τις δραστηριότητες τέτοιων δικαιοδοσιών μέσω alert συναγερμών και προκαθορισμένων συστημάτων ειδοποίησης κυρίως στον Τραπεζικό τομέα.

Δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων, η Κύπρος θεωρείται μία από τις χώρες με αξιοπρεπή φόρο επί των κερδών. Οι φορολογούμενες εταιρείες και ιδιώτες ιδρύονται εάν περάσουν το τεστ δέουσας επιμέλειας και πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και να τηρούν τις δέουσες νομικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από το νόμο.

Μια δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων προσφέρει αποτελεσματική φορολογική επιβάρυνση και έχει πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνής φορολογικές αρχές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.  Εταιρείες/ Όμιλοι σε τέτοιες χώρες απολαμβάνουν καλή φήμη και ομαλή λειτουργία των εργασιών τους.

Γιατί η Κύπρος θεωρείται ελκυστική δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων;

Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. με διαφάνεια και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις προτεινόμενες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ένα καθιερωμένο και γνωστό κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων. Η Κύπρος προσφέρει την ευκαιρία που οι Επενδυτές/ Μέτοχοι αναζητούν για να δημιουργήσουν αξία. Επεξεργάζονται όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προσφέροντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές για πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα.

 • Νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο και προσαρμοσμένο στο διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Τηλεπικοινωνιακές και Διοικητικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Οι πολίτες και η κυβέρνηση συμπαθούν τους επενδυτές μη κατοίκους Κύπρου
 • Καλές συνθήκες εργασίας
 • Ασφαλής χώρα με καλή ποιότητα ζωής

Βασικά χαρακτηριστικά των Κυπριακών φορολογικών κινήτρων

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Κύπρος επέκτεινε τα φορολογικά κίνητρα που παρείχε στις εταιρείες και στους μετόχους τους, γεγονός που υποβοήθησε στην περεταίρω δημιουργία επιχειρήσεων στην Κύπρο (ίδρυση εταιρείας Κύπρου https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) και μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη χώρα:

 • Απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογία βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. (Οδηγία Μητρικών και Θυγατρικών Εταιρειών και οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα).
 • Εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συνθηκών με 65 χώρες.
 • Εταιρικός φορολογικός συντελεστής 12,5%, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε. με δυνατότητα να απολαμβάνει πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή πραγματικής φορολογίας.
 • Μείωση Πλασματικών Τόκων για εταιρείες που λαμβάνουν νέο μετοχικό κεφάλαιο. Η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και το 80% του φορολογητέου εισοδήματος που παράγεται χρησιμοποιώντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Καθεστώς IP Box που βασίζεται στην προσέγγιση nexus, η οποία επιτρέπει 80% έκπτωση στα κέρδη που πληρούν τις προϋποθέσεις από την επιχειρησιακή χρήση της IP.
 • Ελκυστικό καθεστώς φόρου χωρητικότητας (ΦΧ) σε ιδιοκτήτες πλοίων, διαχειριστές και ναυλωτές.
 • Απαλλαγή φόρου επί των μερισμάτων, κεφαλαιουχικών κερδών στις μετοχές, καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Τα Κέρδη σε ξένη μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσονται από φόρο.
 • Οι περισσότερες διεθνείς συναλλαγές διεκπεραιώνονται χωρίς ΦΠΑ.
 • Μονομερής φορολογικές ελαφρύνσεις για φόρο του εξωτερικού.
 • Μεταφορά φορολογικών απωλειών στα επόμενα πέντε χρόνια.
 • Φορολογικά κίνητρα για εκπατρισμένους υπαλλήλους που εργάζονται στην Κύπρο (έως και 50% του εισοδήματος για άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ ετησίως).
 • Έσοδα από μερίσματα και έσοδα από τόκους απαλλαγμένα από φόρο για άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους και έχουν ως φορολογική κατοικία την Κύπρο.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο περνώντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Απαλλαγή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Απαλλαγή φόρου κληρονομιάς.

Μπορείτε επίσης να παραπεμφθείτε στη διεύθυνση https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο μετά το COVID19

Οι κύριες ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις σήμερα αναφέρονται παρακάτω:

 • Μείωση συγκεκριμένων ακινήτων μέχρι και 50% που μπορεί να δώσει έως και 6% ετήσια απόδοση εάν ενοικιαστούν βραχυπρόθεσμα ή πωληθούν σε υψηλότερη τιμή μεσοπρόθεσμα.
 • Η Κύπρος είναι σε καλή θέση για να υποστηρίξει τις Επιχειρήσεις/ Επενδυτές στην αξιοποίηση των παραπάνω ευκαιριών.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο μένοντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Δυνατότητα απόκτησης της Κυπριακής Ιθαγένειας. Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εάν και εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του Προγράμματος. Η απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας σημαίνει ελεύθερη διακίνηση, διαμονή και πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.. https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

Επόμενα βήματα

Κάντε κράτηση τώρα για μια Συνάντηση/ Τηλεδιάσκεψη! Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή τηλεφώνου (Τηλ.: +357 22 669017) για διευθετήσεις.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos