fbpx

Στα πλαίσια στήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πελατών μας αναπτύξαμε μια ομάδα Συμβούλων όπου μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για αξιοποίηση των Σχεδίων Επιχορήγησης που ανοίγουν κατά καιρούς.

Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 31/05/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or TrainingNEETs»

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, νέοι ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων»

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί, άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία πρόσληψης βρίσκονται εκτός απασχόλησης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Κριτήρια

Για τα πιο πάνω σχέδια θα πρέπει να τηρούνται όροι και προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:

 • η απασχόληση θα είναι για τουλάχιστο 12 μήνες,
 • ελάχιστο μηνιαίο μισθό (€870 και μετά από 6 μήνες στα €924).

Χορηγία

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό χορηγία €8.600,00.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/17178

Για θέσης εργασίας όπου θα υπάρχει κατάρτιση/ εκπαίδευση

Σχέδιο Επιχορήγησης για Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Επιχορήγηση μέχρι 70% του κόστους στο σχέδιο χορηγιών για έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έναρξη Σχεδίου, Δευτέρα 17/05/2021.

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιχορηγεί με ποσοστό μέχρι και 70% του συνολικού κόστους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε άνδρες ηλικίας 18 – 50 ετών καθώς και σε γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών που δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης καθώς επίσης και Δαπάνες Συμβούλου για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησηςΤο ελάχιστο ποσό δαπάνης θα πρέπει να είναι €10,000.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει να ετοιμάσει συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων για ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια για τα πιο πάνω σχέδια.

1

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις όλων των Σχεδίων:

 • Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις
 • Μη απολύσεις εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Σχέδια
 • Συμμετοχή της επιχείρησης μόνο σε ένα σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης
 • Το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση

Αιτήσεις:
Δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί οι αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται από τους δικαιούχους στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy
 
Εφαρμογή  Ειδικών Σχεδίων:

1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης 

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
 

Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021 Επίδομα για κάθε εργαζόμενο
μέχρι 9 εργαζόμενοι 100% 60% 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα
πέραν των 9 εργαζομένων 97% 60%

 
Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι:
- νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.
- Οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021.
 
Απαιτείται Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
 
2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της ΕπιχείρησηςΤο υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική μερική αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
 
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
 

Μείωση κύκλου εργασιών % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% - 40% 45% του συνόλου των εργοδοτουμένων
60%
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% - 65% 65% του συνόλου των εργοδοτουμένων
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80% 75% του συνόλου των εργοδοτουμένων
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων

 

Δικαιούχοι είναι:
- νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό
- Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι
- Απαιτείται Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

3. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση
 

1. Φωτογράφοι 9. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ εντός της υπό αναφορά περιόδου (1 η ως 31η Ιανουαρίου 2021) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
2. Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης
3. Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)
4. Οδηγοί ταξί 10. Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021, αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες ς (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
5. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
6. Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
7. Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες) 11. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
8. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία

 

Δικαιούχοι είναι αυτοτελώς εργαζομένοι:

 • οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και
 • οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:
 • οι οποίοι έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%, ή του 80% για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σημείο (11) πιο πάνω, για την περίοδο από την 1/01/2021 μέχρι 31/01/2021 ή από 10/01/2021 μέχρι 31/01/2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επίδομα:
- Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019
- Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων
 
4. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό

Αφορούν οποιαδήποτε επιχείρηση: (α) συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή (β) ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό
 

Μείωση κύκλου εργασιών % Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
Για επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται κατά τη περίοδο 1/01-31/01/2021 μέχρι 3 εργαζόμενοι
 
πέραν των 3 εργαζομένων
100%
 
 
65%

97%
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών μέχρι 40% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο μέχρι 3 εργαζόμενοι
 
πέραν των 3 εργαζομένων
100%
 
 
65%
Επιχείρησεις που κατά την περίοδο 1/01/2021 – 31/01/2021, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν δραστηριοποιημένες και για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μη δραστηριοποιημένες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο ανάλογα με την περίπτωση μέχρι 3 εργαζόμενοι
 
πέραν των 3 εργαζομένων
100%
 
 
65%
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%   97% του συνόλου των εργοδοτουμένων


Προϋποθέσεις:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως
 • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 10% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
 • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
 • Το 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο • Υποβολή έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και τη σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο.

5. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

 

Μείωση κύκλου εργασιών ή % πληρότητας % κάλυψης  Εργαζομένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν % Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που ΔΕΝ θα επαναδραστηριοποιηθούν % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
Τουλάχιστο 40% μείωση του κύκλου εργασιών ή τουλάχιστο 60% πληρότητα 90% 97%  60%
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.


Προϋποθέσεις: Εκτός από τις γενικές, πρέπει να καλύπτονται και ειδικές προϋποθέσεις σχεδίου.
 
6. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων 

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.
 
Επίδομα: • €500 για περίοδο ενός μηνός (δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια)
 
7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19 .
 
Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.
 
8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή / και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών
 
• Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στο 60% του μισθού του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
 
Παρακαλώ μελετήστε τα σχέδια σε σχέση με τα δεδομένα σας. Είμαστε στη διάθεση σας για συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών για υποβολή της ανάλογης αίτησης, νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.

Tel: +357-22669017 Fax: +35722-665297
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websitehttp://www.pkalopetrides.com.cy

FORBES - ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένες, Πρωτοποριακές

Λογιστικές - Φορολογικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Κάτω από την Ίδια Στέγη

Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο.  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και τη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα της προσαρμογή στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

Η αδράνεια δεν είναι λύση. Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, με τα σοβαρά εφόδια που κατέχει όπως η μακρόχρονη εμπειρία της από το 1962, οι σφαιρικές υπηρεσίες που προσφέρει σε όλο το οικονομικό φάσμα της επιτόπιας αλλά και της διεθνής αγοράς, εφαρμόζει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες/ ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με ανθρώπινη προσέγγιση.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 1. Ελεγκτικά – Ειδικοί Έλεγχοι – Εσωτερικοί Έλεγχοι.
 2. Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός.
 3. Τεχνοοικονομικές μελέτες.
 4. Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων.
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: ανάπτυξη επιχειρήσεων, οικονομική διαχείριση, επαλήθευση δανείων, αναδιάρθρωση δανείων οφειλών, μελέτες ρευστότητας, οικονομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 6. Τραπεζικά-Δανεισμοί, ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης, μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας.
 7. Λογιστικά, Φ.Π.Α., Μισθολόγια.
 8. Ανάπτυξη εργασιών στο εξωτερικό.
 9. Διαχείριση οικογενειακής επιχείρησης και ιδιοκτησίας, σχεδιασμό διαδοχής επιχείρησης και ιδιοκτησίας.
 10. Στρατηγικές και επενδυτικές συμβουλές, άντληση κεφαλαίων κίνησης ή για επενδύσεις ή/ και επέκταση.
 11. Υπηρεσίες μετανάστευσης.

Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, είναι µέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Διεθνούς Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) καθώς και του Ars Legis International η οποία είναι μια άκρως αξιόπιστη διεθνής ένωση δικηγόρων, ελεγκτών και φοροτεχνικών συμβούλων σε είκοσι δύο χώρες.

Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ μας παραμένει η πλήρη και ουσιαστική στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το σημερινό σύνθετο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το ντόπιο και ξένο συναγωνισμό καθώς και τις προκλήσεις/ δυσκολίες των καιρών.

Άδωνης Καλοπετρίδης, FCCA

Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Χριστόδουλου Σώζου 2, Πύργος Άιφελ, 7ος όροφος

1096 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357- 22 669 017 Φαξ: +357-22 665297

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pkalopetrides.com.cy

KALOPETRIDES Gold 2020.06

Η παγκόσμια οικονομία, μετά την πανδημία του COVID-19, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Παρομοίως, οι Επενδυτές και οι Μέτοχοι πρέπει να επανεκτιμήσουν και να ξαναρχίσουν τις στρατηγικές τους. Μέρος αυτής της επανεκτίμησης μπορεί να είναι το ζήτημα της επανεγκατάστασης/ μεταφοράς έδρας της επιχείρησης ή μέρους των λειτουργιών της εταιρείας ή του ομίλου τους. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εξοικονόμηση φόρων.  Πρόσθετα μπορεί να είναι η αρχή για νέες ευκαιρίες όπως πρόσβαση και επέκταση σε νέες αγορές.

Αξιολόγηση ζητημάτων στην απόφαση Επανεγκατάστασης/ Μεταφοράς Έδρας Επιχείρησης

Η Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο πιο κάτω καταγράφονται οι βασικές ερωτήσεις για να βοηθηθείτε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι κατάλληλη και επωφελής για την εταιρεία σας και κατά συνέπεια ποια δικαιοδοσία/ χώρα είναι η πιο κατάλληλη:

 • Ποιες είναι οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία/ όμιλος μετά την πανδημία;
 • Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία/ όμιλος στις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες;
 • Θα βοηθήσει αυτή η κίνηση στην εξάλειψη τέτοιων αρνητικών συνεπειών;
 • Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην άμεση αλλά και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της εταιρείας/ του ομίλου;
 • Ποιες δικαιοδοσίες/ χώρες μπορούν να παρέχουν την καταλληλότερη λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης;
 • Ποιες άλλες επενδυτικές ευκαιρίες παρέχει αυτή η δικαιοδοσία;
 • Είναι πλήρως κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δικαιοδοσιών που είναι φορολογικοί παράδεισοι και των δικαιοδοσιών φορολογικών κινήτρων;
 • Θα μπορούσε η Κύπρος να είναι η καλύτερη και/ ή καταλληλότερη επιλογή/ λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας μιας εταιρείας/ ομίλου;

Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να βασίζονται σε υψηλά νομικά και ηθικά πρότυπα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαιοδοσίας φορολογικού παραδείσου και δικαιοδοσίας φορολογικών κινήτρων;

Η δικαιοδοσία που θεωρείται φορολογικός παράδεισος είναι η κάθε χώρα που προσφέρει ελάχιστες ή καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

Ένας φορολογικός παράδεισος είναι γενικά ένας υπεράκτιος προορισμός που προσφέρει σε ξένα άτομα και επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου φορολογική υποχρέωση. Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν περιορισμένη ή και καθόλου υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες φορολογικές αρχές. Η έλλειψη διαφάνειας και συστημάτων αναφοράς οδηγεί σε κινδύνους φήμης. Οι διεθνείς αρχές ελέγχουν τις δραστηριότητες τέτοιων δικαιοδοσιών μέσω alert συναγερμών και προκαθορισμένων συστημάτων ειδοποίησης κυρίως στον Τραπεζικό τομέα.

Δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων, η Κύπρος θεωρείται μία από τις χώρες με αξιοπρεπή φόρο επί των κερδών. Οι φορολογούμενες εταιρείες και ιδιώτες ιδρύονται εάν περάσουν το τεστ δέουσας επιμέλειας και πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και να τηρούν τις δέουσες νομικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από το νόμο.

Μια δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων προσφέρει αποτελεσματική φορολογική επιβάρυνση και έχει πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνής φορολογικές αρχές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.  Εταιρείες/ Όμιλοι σε τέτοιες χώρες απολαμβάνουν καλή φήμη και ομαλή λειτουργία των εργασιών τους.

Γιατί η Κύπρος θεωρείται ελκυστική δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων;

Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. με διαφάνεια και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις προτεινόμενες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ένα καθιερωμένο και γνωστό κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων. Η Κύπρος προσφέρει την ευκαιρία που οι Επενδυτές/ Μέτοχοι αναζητούν για να δημιουργήσουν αξία. Επεξεργάζονται όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προσφέροντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές για πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα.

 • Νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο και προσαρμοσμένο στο διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Τηλεπικοινωνιακές και Διοικητικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Οι πολίτες και η κυβέρνηση συμπαθούν τους επενδυτές μη κατοίκους Κύπρου
 • Καλές συνθήκες εργασίας
 • Ασφαλής χώρα με καλή ποιότητα ζωής

Βασικά χαρακτηριστικά των Κυπριακών φορολογικών κινήτρων

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Κύπρος επέκτεινε τα φορολογικά κίνητρα που παρείχε στις εταιρείες και στους μετόχους τους, γεγονός που υποβοήθησε στην περεταίρω δημιουργία επιχειρήσεων στην Κύπρο (ίδρυση εταιρείας Κύπρου https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) και μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη χώρα:

 • Απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογία βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. (Οδηγία Μητρικών και Θυγατρικών Εταιρειών και οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα).
 • Εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συνθηκών με 65 χώρες.
 • Εταιρικός φορολογικός συντελεστής 12,5%, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε. με δυνατότητα να απολαμβάνει πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή πραγματικής φορολογίας.
 • Μείωση Πλασματικών Τόκων για εταιρείες που λαμβάνουν νέο μετοχικό κεφάλαιο. Η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και το 80% του φορολογητέου εισοδήματος που παράγεται χρησιμοποιώντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Καθεστώς IP Box που βασίζεται στην προσέγγιση nexus, η οποία επιτρέπει 80% έκπτωση στα κέρδη που πληρούν τις προϋποθέσεις από την επιχειρησιακή χρήση της IP.
 • Ελκυστικό καθεστώς φόρου χωρητικότητας (ΦΧ) σε ιδιοκτήτες πλοίων, διαχειριστές και ναυλωτές.
 • Απαλλαγή φόρου επί των μερισμάτων, κεφαλαιουχικών κερδών στις μετοχές, καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Τα Κέρδη σε ξένη μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσονται από φόρο.
 • Οι περισσότερες διεθνείς συναλλαγές διεκπεραιώνονται χωρίς ΦΠΑ.
 • Μονομερής φορολογικές ελαφρύνσεις για φόρο του εξωτερικού.
 • Μεταφορά φορολογικών απωλειών στα επόμενα πέντε χρόνια.
 • Φορολογικά κίνητρα για εκπατρισμένους υπαλλήλους που εργάζονται στην Κύπρο (έως και 50% του εισοδήματος για άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ ετησίως).
 • Έσοδα από μερίσματα και έσοδα από τόκους απαλλαγμένα από φόρο για άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους και έχουν ως φορολογική κατοικία την Κύπρο.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο περνώντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Απαλλαγή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Απαλλαγή φόρου κληρονομιάς.

Μπορείτε επίσης να παραπεμφθείτε στη διεύθυνση https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο μετά το COVID19

Οι κύριες ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις σήμερα αναφέρονται παρακάτω:

 • Μείωση συγκεκριμένων ακινήτων μέχρι και 50% που μπορεί να δώσει έως και 6% ετήσια απόδοση εάν ενοικιαστούν βραχυπρόθεσμα ή πωληθούν σε υψηλότερη τιμή μεσοπρόθεσμα.
 • Η Κύπρος είναι σε καλή θέση για να υποστηρίξει τις Επιχειρήσεις/ Επενδυτές στην αξιοποίηση των παραπάνω ευκαιριών.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο μένοντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Δυνατότητα απόκτησης της Κυπριακής Ιθαγένειας. Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εάν και εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του Προγράμματος. Η απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας σημαίνει ελεύθερη διακίνηση, διαμονή και πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.. https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

Επόμενα βήματα

Κάντε κράτηση τώρα για μια Συνάντηση/ Τηλεδιάσκεψη! Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή τηλεφώνου (Τηλ.: +357 22 669017) για διευθετήσεις.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos