fbpx

investments

 • PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

  Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

  Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

  1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

  Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
  • Φαρμακευτικές εταιρείες,
  • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

  Αρμοδιότητες:

  ❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

  ✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

  ❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

  ❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

  1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

  2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
  • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
  • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

  2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

  • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
  • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
  • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
  1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

  Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

  1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

  Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

  1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

  Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

  Δικαιούχοι:

  Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

  Καθεστώς παραμονής:

  • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
  • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
  • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

  Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

  Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

  • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
  1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
  2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
  • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
  1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

  –        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

  –        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

  • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

  Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

  • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

  Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

  1. Πολιτογραφήσεις

  Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

  1. Προωθητικό Σχέδιο
  • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
  • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
  • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

  Εκτέλεση Σχεδίου

  Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώραinfo@pkalopetrides.com.cy!

 • The economy worldwide, following the pandemic of COVID-19, has major issues to face.

  Likewise, the Investors and Shareholders need to re-assess and re-set their strategies. Part of such re-assessment can be the issue of relocation of head-quarters or part of their company or group functions. Such decision may result in serious tax savings.

  Evaluation of Issues in the decision of Relocation

  Re-location is a major issue. Below the main questions are pin-pointed to assist in the decision if re-location is appropriate and beneficial for a company and consequently which jurisdiction is the most suitable:


  • What are the major financial difficulties the company/ group is currently facing after the pandemic?
  • How the company/ group is responding to the current financial difficulties?
  • Will a re-location assist in eliminating such negative consequences?
  • Will this fall in the immediate but also in the long run strategies of the company/ group?
  • Which jurisdictions may provide the best suitable solution for re-location?
  • What other investment opportunities a jurisdiction provides?
  • Is it fully understandable the difference between tax haven jurisdictions to tax incentive jurisdiction?
  • Could Cyprus be the best suitable solution for re-location?

  It goes without saying, that the assessment process and the decision should be based on high legal and ethical standards.

  What is the difference between tax haven and tax incentive jurisdiction?

  Tax heaven jurisdiction is considered any country that offers minimum or no tax obligations to foreign investors and individuals.

  A tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability. Tax havens also share limited or no financial information with foreign tax authorities. The lack of transparency and of reporting systems result to reputational risks. The international authorities scrutinize activities through such jurisdictions by established alert and notification systems.

  Tax incentive jurisdiction, Cyprus is considered to be one of the countries with decent tax on profits. Tax resident corporations and individuals are established if they pass the substance test and they need to obey to legal and reporting statutory obligations as foreseen by law.

  A tax incentive county offers effective tax burden and has on place an exchange of information with other national tax authorities. By such Companies/ Groups enjoy a good reputation and smooth running of operations.

  Why Cyprus is considered an attractive tax incentive jurisdiction?

  Cyprus is a transparent EU country with a harmonized tax system following recommended OECD practices. It is a well-established and renowned financial and business incentives centre. Cyprus offers the opportunity that Investors/ Shareholders are looking for to create value. It processes all quantitative and quantitative characteristics offering a steady tax environment making it attractive to businesses and investors for over four decades now.


  • Legal system based on English law and well versed in international commercial law
  • High value telecommunications and logistics services
  • Culture and government sympathetic to investors an non-residents
  • Good working conditions
  • Safe and good quality life

  Key Features of Cyprus Tax Incentives

  During the past few years Cyprus extended the tax incentives that would provide companies and their shareholders, benefits from investing into Cyprus companies (Cyprus company formation https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) and relocate their activities in the country:


  • Enjoys the tax benefits of EU Directives (Parent – Subsidiary Directive and Interest and Royalties Directive).
  • Extensive double tax treaties network with 65 countries.
  • Corporate tax rate of 12,5%, one of the lowest within the EU with possibility to enjoy a much lower effective tax rate.
  • Availability of a National Interest Deduction for companies receiving new equity funding. The tax deduction can reach up to 80% of the taxable income produced by employing the new equity funding.
  • IP Box regime based on the nexus approach which allows 80% deemed deduction on qualifying profits from the business use of IP.
  • Attractive Tonnage Tax (TT) regime to ship owners, managers and charters.
  • NO Taxation on Dividends received, capital gains on shares, net asset value of a fund.
  • Profits of a foreign Permanent Establishment exempt from tax.
  • Most international transactions free of VAT.
  • Unilateral credit relief for foreign taxes.
  • Carry forward of tax losses for five years.
  • Tax incentives for expatriate employees taking up employment in Cyprus (up to 50% of employment income for individuals earning more than €100k per annum).
  • Dividend income and interest income exempt from tax for non-domiciled individuals taking up tax residency in Cyprus.
  • Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
  • No immovable property tax.
  • No inheritance tax.

  You can also refer to: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

  Investment Opportunities in Cyprus Post-COVID-19

  The major opportunities Cyprus is offering for investment nowadays are listed below:


  • A reduction of specific immovable properties that might reach 50% reduction that can give up to 6% annual return if rented in the short term or sold at a higher price in the medium - long term.
  • Cyprus is well positioned to support Businesses/ Investors on capitalizing in above mentioned opportunities.
  • Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
  • Possibility of gaining Cyprus Citizenship. Non – EU citizens may apply for the acquisition of the Cypriot citizenship through the Cyprus Investment Programme, if they meet the economic criteria of the Programme. Obtaining a Cyprus citizenship means free movement, residency and access to employment and education within the European Union: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

  Next Step

  Book a Complimentary Preliminary Teleconference Consultation Meeting now! Contact us by email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Telephone (+357 22669017) for arrangements.

 • Η παγκόσμια οικονομία, μετά την πανδημία του COVID-19, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

  Παρομοίως, οι Επενδυτές και οι Μέτοχοι πρέπει να επανεκτιμήσουν και να ξαναρχίσουν τις στρατηγικές τους. Μέρος αυτής της επανεκτίμησης μπορεί να είναι το ζήτημα της επανεγκατάστασης/ μεταφοράς έδρας της επιχείρησης ή μέρους των λειτουργιών της εταιρείας ή του ομίλου τους. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εξοικονόμηση φόρων.  Πρόσθετα μπορεί να είναι η αρχή για νέες ευκαιρίες όπως πρόσβαση και επέκταση σε νέες αγορές.

  Αξιολόγηση ζητημάτων στην απόφαση Επανεγκατάστασης/ Μεταφοράς Έδρας Επιχείρησης

  Η Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο πιο κάτω καταγράφονται οι βασικές ερωτήσεις για να βοηθηθείτε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι κατάλληλη και επωφελής για την εταιρεία σας και κατά συνέπεια ποια δικαιοδοσία/ χώρα είναι η πιο κατάλληλη:

  • Ποιες είναι οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία/ όμιλος μετά την πανδημία;
  • Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία/ όμιλος στις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες;
  • Θα βοηθήσει αυτή η κίνηση στην εξάλειψη τέτοιων αρνητικών συνεπειών;
  • Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην άμεση αλλά και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της εταιρείας/ του ομίλου;
  • Ποιες δικαιοδοσίες/ χώρες μπορούν να παρέχουν την καταλληλότερη λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης;
  • Ποιες άλλες επενδυτικές ευκαιρίες παρέχει αυτή η δικαιοδοσία;
  • Είναι πλήρως κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δικαιοδοσιών που είναι φορολογικοί παράδεισοι και των δικαιοδοσιών φορολογικών κινήτρων;
  • Θα μπορούσε η Κύπρος να είναι η καλύτερη και/ ή καταλληλότερη επιλογή/ λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας μιας εταιρείας/ ομίλου;

  Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να βασίζονται σε υψηλά νομικά και ηθικά πρότυπα.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαιοδοσίας φορολογικού παραδείσου και δικαιοδοσίας φορολογικών κινήτρων;

  Η δικαιοδοσία που θεωρείται φορολογικός παράδεισος είναι η κάθε χώρα που προσφέρει ελάχιστες ή καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

  Ένας φορολογικός παράδεισος είναι γενικά ένας υπεράκτιος προορισμός που προσφέρει σε ξένα άτομα και επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου φορολογική υποχρέωση. Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν περιορισμένη ή και καθόλου υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες φορολογικές αρχές. Η έλλειψη διαφάνειας και συστημάτων αναφοράς οδηγεί σε κινδύνους φήμης. Οι διεθνείς αρχές ελέγχουν τις δραστηριότητες τέτοιων δικαιοδοσιών μέσω alert συναγερμών και προκαθορισμένων συστημάτων ειδοποίησης κυρίως στον Τραπεζικό τομέα.

  Δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων, η Κύπρος θεωρείται μία από τις χώρες με αξιοπρεπή φόρο επί των κερδών. Οι φορολογούμενες εταιρείες και ιδιώτες ιδρύονται εάν περάσουν το τεστ δέουσας επιμέλειας και πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και να τηρούν τις δέουσες νομικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από το νόμο.

  Μια δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων προσφέρει αποτελεσματική φορολογική επιβάρυνση και έχει πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνής φορολογικές αρχές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.  Εταιρείες/ Όμιλοι σε τέτοιες χώρες απολαμβάνουν καλή φήμη και ομαλή λειτουργία των εργασιών τους.

  Γιατί η Κύπρος θεωρείται ελκυστική δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων;

  Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. με διαφάνεια και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις προτεινόμενες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ένα καθιερωμένο και γνωστό κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων. Η Κύπρος προσφέρει την ευκαιρία που οι Επενδυτές/ Μέτοχοι αναζητούν για να δημιουργήσουν αξία. Επεξεργάζονται όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προσφέροντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές για πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα.

  • Νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο και προσαρμοσμένο στο διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
  • Τηλεπικοινωνιακές και Διοικητικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  • Οι πολίτες και η κυβέρνηση συμπαθούν τους επενδυτές μη κατοίκους Κύπρου
  • Καλές συνθήκες εργασίας
  • Ασφαλής χώρα με καλή ποιότητα ζωής

  Βασικά χαρακτηριστικά των Κυπριακών φορολογικών κινήτρων

  Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Κύπρος επέκτεινε τα φορολογικά κίνητρα που παρείχε στις εταιρείες και στους μετόχους τους, γεγονός που υποβοήθησε στην περεταίρω δημιουργία επιχειρήσεων στην Κύπρο (ίδρυση εταιρείας Κύπρου https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) και μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη χώρα:

  • Απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογία βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. (Οδηγία Μητρικών και Θυγατρικών Εταιρειών και οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα).
  • Εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συνθηκών με 65 χώρες.
  • Εταιρικός φορολογικός συντελεστής 12,5%, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε. με δυνατότητα να απολαμβάνει πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή πραγματικής φορολογίας.
  • Μείωση Πλασματικών Τόκων για εταιρείες που λαμβάνουν νέο μετοχικό κεφάλαιο. Η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και το 80% του φορολογητέου εισοδήματος που παράγεται χρησιμοποιώντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο.
  • Καθεστώς IP Box που βασίζεται στην προσέγγιση nexus, η οποία επιτρέπει 80% έκπτωση στα κέρδη που πληρούν τις προϋποθέσεις από την επιχειρησιακή χρήση της IP.
  • Ελκυστικό καθεστώς φόρου χωρητικότητας (ΦΧ) σε ιδιοκτήτες πλοίων, διαχειριστές και ναυλωτές.
  • Απαλλαγή φόρου επί των μερισμάτων, κεφαλαιουχικών κερδών στις μετοχές, καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.
  • Τα Κέρδη σε ξένη μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσονται από φόρο.
  • Οι περισσότερες διεθνείς συναλλαγές διεκπεραιώνονται χωρίς ΦΠΑ.
  • Μονομερής φορολογικές ελαφρύνσεις για φόρο του εξωτερικού.
  • Μεταφορά φορολογικών απωλειών στα επόμενα πέντε χρόνια.
  • Φορολογικά κίνητρα για εκπατρισμένους υπαλλήλους που εργάζονται στην Κύπρο (έως και 50% του εισοδήματος για άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ ετησίως).
  • Έσοδα από μερίσματα και έσοδα από τόκους απαλλαγμένα από φόρο για άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους και έχουν ως φορολογική κατοικία την Κύπρο.
  • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο περνώντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
  • Απαλλαγή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
  • Απαλλαγή φόρου κληρονομιάς.

  Μπορείτε επίσης να παραπεμφθείτε στη διεύθυνση https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

  Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο μετά το COVID19

  Οι κύριες ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις σήμερα αναφέρονται παρακάτω:

  • Μείωση συγκεκριμένων ακινήτων μέχρι και 50% που μπορεί να δώσει έως και 6% ετήσια απόδοση εάν ενοικιαστούν βραχυπρόθεσμα ή πωληθούν σε υψηλότερη τιμή μεσοπρόθεσμα.
  • Η Κύπρος είναι σε καλή θέση για να υποστηρίξει τις Επιχειρήσεις/ Επενδυτές στην αξιοποίηση των παραπάνω ευκαιριών.
  • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο μένοντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
  • Δυνατότητα απόκτησης της Κυπριακής Ιθαγένειας. Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εάν και εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του Προγράμματος. Η απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας σημαίνει ελεύθερη διακίνηση, διαμονή και πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.. https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

  Επόμενα βήματα

  Κάντε κράτηση τώρα για μια Συνάντηση/ Τηλεδιάσκεψη! Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή τηλεφώνου (Τηλ.: +357 22 669017) για διευθετήσεις.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos