fbpx

loan restructuring

 • H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

  Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

  Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

  Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

  Η αδράνεια δεν είναι λύση!

  Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

  Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

  1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
  2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
  3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
  4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
  5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
  6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
  7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

  Πρόσθετες Υπηρεσίες:

  1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
  3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
  4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Διαφοροποίηση (Diversification).
  6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

  Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

  Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

  Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

  1. Τι κάνουμε σήμερα;
  2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
  3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

  Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

  Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Τηλ.: +357 22 669 017

 • Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

  Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

  The world is changing at an unprecedented pace – nothing is static, certain, or predictable.
  Many business leaders are struggling to adjust to the new norm of digital disruption, ever-changing workplace norms and the constant but necessary evolution of the new business reality. Success in today’s world is about more than just managing these changes – it is about the capability of embracing, innovating, and implementing change. The ability to engage productive and adaptable strategies and systems through adversity is critical for organizations that want to remain relevant and competitive in today’s ever-changing business environment.

  The goal is not just to survive, but to thrive.

  Our Professional Advisory Team at your service:

  We put together a highly caliber, skilled and experienced professional team of Consultants of different specializations covering all sections of a business/ organization, such as Accountants, Auditors, Tax Advisors, Financial Controllers, Information Technology Consultants (IT) and Networking - Internet Security, Legal – Business Management - Human Resources and Marketing Consultants.

  During our more than 55 years of practice, we faced and overcame a number of crises (economic, political and worldwide crises).  We managed to successfully assist businesses in different sections, to cope and succeed in their field of work by offering strategies and plans to overcome crisis.

  Practical Crisis Management Schemes in economical packages

  Being inactive in not a solution!

  P. KALOPETRIDES & Co, offers practical and structured Crisis Management Schemes tailored to the specific conditions/ needs of each enterprise and above all with a customer oriented approach.

  Implementation of Crisis Management Scheme in 7 Stages:

  1. Analysis and diagnosis of the current economic, business or family situation of a business in relation to: turnover, types of clientele, markets, suppliers, cost of sales, expenses, human resources, debtors - creditors, banks and loans, stocks, liquidity, etc.
  2. Risk Identification and Analysis.
  3. Setting short-term and medium-term forecasts.
  4. Impact measurement for the reduction/ restructuring of expenditures.
  5. Preparation of short-term and medium-term sustainability plan.
  6. Preparation of a risk leverage plan.
  7. Implementation and monitoring of the sustainability plan.

  Additional Services:

  1. Loan reorganization, financial intermediation with banking institutions.
  2. Credit Management, Credit Policy preparation.
  3. Specialized legal advice.
  4. Internal Reformation (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Diversification.
  6. Asset Management.

  Asset Management (Business & Private)

  Financial and legal planning to secure the assets of the business/ organization and/ or the family/ entity that includes movable and immovable property. Rational tax planning in relation to short-term and long-term plans of the company/ organization and/ or the family/ entity.

  It is time to move out of the heavy adrenal phase and actively start on the response phase. We are asking ourselves questions that give us direction:

  1. What are we doing today?
  2. What are our priorities for today?
  3. What are we trying to achieve this year and what in the next 3-5 years?

  COVID-19 pandemic turned the world upside down.However, after the reopening/ reactivation of businesses/ operations, it seems that our priorities remain the same, but the lens from which we view things seems to be different. We might need to ask how we re-orientate ourselves to achieve our goals, these goals still exist and we need a clear articulated path to reach them. We need to redraft and reform our strategy in order toadapt to the various economic and other conditions. We have things to do and barriers to break. Later on, we need to calibrate our results accordingly and do further adjustments, as needed.

  Do not waste time and start now!

  Contact us for an Initial Free of charge Meeting (30 minutes), in person or by teleconference to discuss ways we can help you achieve your goals.

  Personalized solutions for your Business.

  P. KALOPETRIDES & CO, at your disposal for more than 55 years.

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel: +357 22 669 017

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos