fbpx

pkalopetrides

 • Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση Ξένων Εταιρειών στην Κύπρο

  PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

  Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

  Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

  1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

  Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
  • Φαρμακευτικές εταιρείες,
  • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

  Αρμοδιότητες:

  ❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

  ✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

  ❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

  ❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

  1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

  2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
  • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
  • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

  2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

  • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
  • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
  • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
  1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

  Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

  1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

  Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

  1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

  Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

  Δικαιούχοι:

  Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

  Καθεστώς παραμονής:

  • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
  • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
  • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

  Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

  Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

  • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
  1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
  2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
  • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
  1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

  –        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

  –        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

  • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

  Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

  • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

  Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

  1. Πολιτογραφήσεις

  Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

  1. Προωθητικό Σχέδιο
  • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
  • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
  • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

  Εκτέλεση Σχεδίου

  Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώραinfo@pkalopetrides.com.cy!

 • Cyprus Business News – Implementation of Final Registry of Ultimate Beneficial Owners (UBOs)

  PK BUSINESS BANNER 01.12.2021 01

  Implementation of the Final Solution ofUBO Register. Submission by December 31st, 2023

   

  The Registrar of Companies and Intellectual Property has announced the commencement of the implementation of the final solution of the electronic system of the Register of Beneficial Owners calling all the Cyprus Register entities to comply with the provisions of the relevant Directives which was incorporated in the local legislation for The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2021, and its enactment with the operation of the register of beneficial owners of corporate and other legal entities.  

  The implementation of the final solution of the electronic system will began on the 14th of November 2023 through https://ubo.meci.gov.cy/ in which all registered of Government Gateway Portal (CyGov/ Ariadni) can login. The final solution of the electronic system of the UBO Registry will be implemented in its entirety within 2024.

  Phase A as from 14/11/2023 – 31/12/2023

  All companies established or registered under the Companies Law, Cap.113, all European Public Limited Liability Companies (SE) and all Partnerships (hereinafter refer as “Organizations”) or their officers/partners, are invited to enter the system of the final solution and proceed with “Action” (“Έναρξη”) of the Initial Registration, to update and re-register their UBOs, even if they have already done so through the interim solution system. For re-enrolment purposes, the latest information submitted through the interim solution will also appear.

  This 1st face will lastfrom 14/11-31/12/2023 and during the said period no fines will be imposed.

   

  Phase B as from 1/1/2024 – 29/2/2024

  .

  Fines will be imposed to all organizations or their officers/partners who did not comply as described in Phase A, by submitting the details of their UBOs through the final solution, even if they have already submitted the details through the interim solution system. The fines will be valid as from 1/1/2024 up until the date of the submission. The submission will take place following the payment of the imposed fine. Organizations that have complied in accordance with Phase A during the said time frame, will be able to amend, and re-submit without any financial burden.

  Phase C as from 1/3/2024 – onwards

  During the Phase C, all actions based on the Directive (Κ.Δ.Π. 112/2021), as amended, will be available as follows:

  • Updating the Register of Beneficial Owners,
  • Confirmation of the details of the Beneficial Owners submitted,
  • Mismatching submitted information,
  • Electronic Search in the Register of Beneficial Owners,
  • Request for exemption from disclosure information,
  • Request to access details of a minor (as submitted with the UBO Registry),
  • Calculation of fines and charged (if applicable) submit without any financial burden.

  Fines:

  It is reminded that, notwithstanding the criminal liability or prosecution of any person, in the event of failure to comply, the corporate or other legal entity and each of its officers shall be subject to a fine of two hundred Euros (€200) and a further fine of one hundred Euros (€100) for each day of continuation of the violation with a maximum charge of twenty thousand Euros (€20,000).

  For any clarifications or inquiries related to the Register of Beneficial Owners, you can visit the Register of Beneficial Owners section which contains detailed information on the process of creating and authenticating profiles, submitting BO details, imposition of fines, FAQ’sguidancelegislationYou may find relevant announcement here.

   

  The Next Step. What can we do for you? We are at your disposal to provide clarifications on the procedure and related services.

  P. Kalopetrides & Co,  Contact us now: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +357 22 669017

   

 • H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

  Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

  Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

  Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

  Η αδράνεια δεν είναι λύση!

  Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

  Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

  1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
  2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
  3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
  4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
  5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
  6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
  7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

  Πρόσθετες Υπηρεσίες:

  1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
  3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
  4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Διαφοροποίηση (Diversification).
  6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

  Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

  Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

  Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

  1. Τι κάνουμε σήμερα;
  2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
  3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

  Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

  Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Τηλ.: +357 22 669 017

 • Κυπριακά Επιχειρηματικά Νέα – Εναρξη Λειτουργίας της Τελικής Λύσης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (UBO Register)

  PK BUSINESS BANNER 01.09.2021 GR 01

  Έναρξη Λειτουργίας της Τελικής Λύσης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (UBO Register) για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες.

  Υποβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

   

  Το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) και επιβολή προστίμων» ημερομηνίας 01/09/2023, ενημερώνει την έναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ από τις 14 Νοεμβρίου 2023.

  Στον σύνδεσμο https://ubo.meci.gov.cy/ μπορούν να ενωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Cylogin. Η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ θα εφαρμοστεί στην ολότητά του εντός του 2024.

  Διαδικασία και Προθεσμίες:

  Περίοδος A: 4/11/2023 – 31/12/2023

  • Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης και να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους ΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης. Για σκοπούς επανακαταχώρισης, θα παρουσιάζεται η τελευταία εικόνα των στοιχείων των ΠΔ της ενδιάμεσης λύσης στην καρτέλα «Πληροφορίες από ενδιάμεσο σύστημα» όπου θα μπορούν να δουν τι έχουν καταχωρίσει στην ενδιάμεση λύση και να το επανακαταχωρίσουν.
  • Η Περίοδος Α θα διαρκέσει από 14/11/2023 – 31/12/2023 και σε αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση.

  Περίοδος B: 01/01/2024 – 29/02/2024

  • Όσες εταιρείες, δεν έχουν εισέλθει κατά την Περίοδο Α στο σύστημα της τελικής λύσης για να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν / επανακαταχωρίσουν το ΜΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης, θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση. Η επιβάρυνση θα ισχύει από την 01/01/2024 μέχρι και την ημερομηνία της «Ενέργειας» της «Αρχικής Καταχώρισης» οπότε και θα ενημερωθεί το σύστημα της τελικής λύσης με στοιχεία ΠΔ.
  • Αφού οι πιο πάνω Οργανισμοί πληρώσουν την χρηματική επιβάρυνση που προκύπτει, θα μπορούν να προβαίνουν σε καταχώριση ή/και παύση ή/και αλλαγή χωρίς την οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες με βάση την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.

  Περίδος Γ:  απο 01/03/2024 και εντεύθεν

  Κατά την Περίοδο Γ όλες οι ενέργειες βάσει της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε θα είναι διαθέσιμες ως πιο κάτω:

  • Ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
  • Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων
  • Αναντιστοιχία
  • Ηλεκτρονική Έρευνα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων
  • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου
  • Υπολογισμοί χρηματικών επιβαρύνσεων όπου ισχύουν

  Πρόστιμα:

  Υπενθυμίζεται ότι, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης ή δίωξης οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα και κάθε στέλεχος της υπόκεινται σε πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) και περαιτέρω πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατη χρέωση είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000€).

  Περισσότερες πληροφορίες

  Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, επιβολής προστίμων, FAQ’sνομοθεσία. Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Το Επόμενο Βήμα. Τι μπορούμε να Κάνουμε για σας; 

  Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

  P. Kalopetrides & Co,

  Επικοινωνήστε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Τηλ.: +357 22 669017

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos