fbpx

PK BUSINESS BANNER 01.09.2021 GR 01

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προχώρησε πρόσφατα στην πλήρη υιοθέτηση της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η οδηγία AML) στην Κυπριακή νομοθεσία και ενεργοποίησε την εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

O Έφορο Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης (EEEΠ), έχει εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, μέσω της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιάμεσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες  των ΠΔ που πρόκειται να εισαχθούν στο ενδιάμεσο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Διαδικασία και Προθεσμίες:

Στις 12 Μαρτίου 2021, ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών (RoC) ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες είναι διαθέσιμη από τις 16 Μαρτίου 2021 μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

Από την ημερομηνία αυτή, παραχωρείται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών σε όλες τις υφιστάμενες οντότητες για την υποβολή των πληροφοριών των Πραγματικών Δικαιούχων τους στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενδιάμεσης λύσης, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις για καθυστερημένες υποβολές.

Η ευθύνη για την αληθή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου ανήκει στην εταιρεία και στα στελέχη της.

Ορισμός του Πραγματικού Δικαιούχου (ΠΔ):

Φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας 25 % συν μία μετοχή ή ιδιοκτησιακό συμφέρον άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από εταιρική οντότητα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλαπλές εταιρικές οντότητες.

Οι νεοσύστατες Εταιρείες (δηλαδή εγγεγραμμένες στις ή μετά τις 16 Μαρτίου 2021), υποχρεούνται να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο μητρώο ΠΔ το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στους ΠΔ ή στα στοιχεία υφιστάμενων ΠΔ πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο ΠΔ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω αλλαγής.

Κατά την περίοδο από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα πρέπει να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στον ΕΕΕΠ τις πληροφορίες σχετικά με τους ΠΔ της εταιρείας, μέσω της τελικής λύσης του συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου ΠΔ, ανατρέξτε στην σχετική Οδηγία (Κ.Δ.Π. 112/2021) ή κάντε κλικ εδώ για PDF αρχείο.

Το Επόμενο Βήμα. Τι μπορούμε να Κάνουμε για σας; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Η P. Kalopetrides & Co, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της προς την άσκηση των καθηκόντων της μέσω των διατάξεων του Κανονισμού Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020. Επικοινωνήστε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

PK BUSINESS BANNER 01.12.2021 01

We would like to inform you that Cyprus has recently proceeded with the full transposition of the 4th European Directive (EU 2015/849) into domestic law and activated the implementation of the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Register of Companies and other legal entities in Cyprus.

The Registrar of Companies (RoC) and Official Receiver has been authorized as the competent authority to collect information about the UBOs of companies and other legal entities through the intermediate system solution that has been developed.

However, it is important to note that access to the intermediate system is only available to competent authorities, upon request to the RoC. Therefore, the UBO information to be entered into the intermediate system shall not be publicly available.

Procedure and Deadlines:

On 12 March 2021, announcement of the Registrar of Companies (RoC) that the electronic service for the registration of beneficial owner particulars for companies and other legal entities is available as from 16 March 2021 under the section e-filing services” of the Companies section in the RoC website.

Starting from this date, a period of twelve (12) months is granted to all existing entities to submit their beneficial owners’ information into the system. During the intermediate solution period, no penalties will be imposed for late submissions.

The responsibility for the true and accurate submission of the beneficial owner(s) information lies with the company or other legal entity itself and with its officers.

Definition of Beneficial Owner:

A natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities.

Newly registered Entities (i.e. registered on or after 16 March 2021), are required to file the required information to the UBO register no later than thirty (30) days from the date of their registration.

Any changes to the beneficial ownership or to the details of an existing beneficial owner(s) need to be submitted to the UBO register within fourteen (14) days from the date of that change.

During the period from 1 to 31 December of each calendar year, every company or other legal entity must confirm electronically to the RoC the information in relation to its UBOs, through the final system solution to be developed.

For further information regarding the operation of the UBO register please refer to the Directive (Κ.Δ.Π. 112/2021) or click here for the PDF file.

The Next Step. What can we do for you? We are at your disposal to provide clarifications on the procedure and related services.

P. Kalopetrides & Co, in the context of its obligations to exercise its duties through the provisions of the Regulation of Business Services and Related Issues Laws of 2012 to 2020. Contact us now: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

 1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες,
 • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
 • Φαρμακευτικές εταιρείες,
 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

Αρμοδιότητες:

❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

 1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
 • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
 • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
 • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

 • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
 • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
 • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
 1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

 1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

 1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι:

Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

Καθεστώς παραμονής:

 • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
 • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
 • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

 • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
 • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
 • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
 • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
 1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
 2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
 • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
 1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

–        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

–        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

 • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

 • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

 1. Πολιτογραφήσεις

Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

 1. Προωθητικό Σχέδιο
 • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
 • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
 • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

Εκτέλεση Σχεδίου

Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα info@pkalopetrides.com.cy!

Στα πλαίσια στήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πελατών μας αναπτύξαμε μια ομάδα Συμβούλων όπου μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για αξιοποίηση των Σχεδίων Επιχορήγησης που ανοίγουν κατά καιρούς.

Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 31/05/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or TrainingNEETs»

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, νέοι ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων»

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί, άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία πρόσληψης βρίσκονται εκτός απασχόλησης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Κριτήρια

Για τα πιο πάνω σχέδια θα πρέπει να τηρούνται όροι και προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:

 • η απασχόληση θα είναι για τουλάχιστο 12 μήνες,
 • ελάχιστο μηνιαίο μισθό (€870 και μετά από 6 μήνες στα €924).

Χορηγία

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό χορηγία €8.600,00.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/17178

Για θέσης εργασίας όπου θα υπάρχει κατάρτιση/ εκπαίδευση

Σχέδιο Επιχορήγησης για Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Επιχορήγηση μέχρι 70% του κόστους στο σχέδιο χορηγιών για έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έναρξη Σχεδίου, Δευτέρα 17/05/2021.

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιχορηγεί με ποσοστό μέχρι και 70% του συνολικού κόστους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε άνδρες ηλικίας 18 – 50 ετών καθώς και σε γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών που δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης καθώς επίσης και Δαπάνες Συμβούλου για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησηςΤο ελάχιστο ποσό δαπάνης θα πρέπει να είναι €10,000.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει να ετοιμάσει συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων για ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια για τα πιο πάνω σχέδια.

Newsletter Subscriber