fbpx

PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

 1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες,
 • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
 • Φαρμακευτικές εταιρείες,
 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

Αρμοδιότητες:

❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

 1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
 • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
 • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
 • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

 • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
 • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
 • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
 1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

 1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

 1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι:

Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

Καθεστώς παραμονής:

 • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
 • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
 • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

 • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
 • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
 • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
 • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
 1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
 2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
 • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
 1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

–        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

–        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

 • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

 • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

 1. Πολιτογραφήσεις

Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

 1. Προωθητικό Σχέδιο
 • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
 • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
 • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

Εκτέλεση Σχεδίου

Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα info@pkalopetrides.com.cy!

Στα πλαίσια στήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πελατών μας αναπτύξαμε μια ομάδα Συμβούλων όπου μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για αξιοποίηση των Σχεδίων Επιχορήγησης που ανοίγουν κατά καιρούς.

Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 31/05/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or TrainingNEETs»

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, νέοι ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων»

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί, άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία πρόσληψης βρίσκονται εκτός απασχόλησης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Κριτήρια

Για τα πιο πάνω σχέδια θα πρέπει να τηρούνται όροι και προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:

 • η απασχόληση θα είναι για τουλάχιστο 12 μήνες,
 • ελάχιστο μηνιαίο μισθό (€870 και μετά από 6 μήνες στα €924).

Χορηγία

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό χορηγία €8.600,00.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/17178

Για θέσης εργασίας όπου θα υπάρχει κατάρτιση/ εκπαίδευση

Σχέδιο Επιχορήγησης για Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Επιχορήγηση μέχρι 70% του κόστους στο σχέδιο χορηγιών για έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έναρξη Σχεδίου, Δευτέρα 17/05/2021.

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιχορηγεί με ποσοστό μέχρι και 70% του συνολικού κόστους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε άνδρες ηλικίας 18 – 50 ετών καθώς και σε γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών που δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης καθώς επίσης και Δαπάνες Συμβούλου για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησηςΤο ελάχιστο ποσό δαπάνης θα πρέπει να είναι €10,000.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει να ετοιμάσει συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων για ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια για τα πιο πάνω σχέδια.

FORBES - ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένες, Πρωτοποριακές

Λογιστικές - Φορολογικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Κάτω από την Ίδια Στέγη

Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο.  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και τη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα της προσαρμογή στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

Η αδράνεια δεν είναι λύση. Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, με τα σοβαρά εφόδια που κατέχει όπως η μακρόχρονη εμπειρία της από το 1962, οι σφαιρικές υπηρεσίες που προσφέρει σε όλο το οικονομικό φάσμα της επιτόπιας αλλά και της διεθνής αγοράς, εφαρμόζει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες/ ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με ανθρώπινη προσέγγιση.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 1. Ελεγκτικά – Ειδικοί Έλεγχοι – Εσωτερικοί Έλεγχοι.
 2. Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός.
 3. Τεχνοοικονομικές μελέτες.
 4. Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων.
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: ανάπτυξη επιχειρήσεων, οικονομική διαχείριση, επαλήθευση δανείων, αναδιάρθρωση δανείων οφειλών, μελέτες ρευστότητας, οικονομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 6. Τραπεζικά-Δανεισμοί, ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης, μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας.
 7. Λογιστικά, Φ.Π.Α., Μισθολόγια.
 8. Ανάπτυξη εργασιών στο εξωτερικό.
 9. Διαχείριση οικογενειακής επιχείρησης και ιδιοκτησίας, σχεδιασμό διαδοχής επιχείρησης και ιδιοκτησίας.
 10. Στρατηγικές και επενδυτικές συμβουλές, άντληση κεφαλαίων κίνησης ή για επενδύσεις ή/ και επέκταση.
 11. Υπηρεσίες μετανάστευσης.

Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, είναι µέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Διεθνούς Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) καθώς και του Ars Legis International η οποία είναι μια άκρως αξιόπιστη διεθνής ένωση δικηγόρων, ελεγκτών και φοροτεχνικών συμβούλων σε είκοσι δύο χώρες.

Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ μας παραμένει η πλήρη και ουσιαστική στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το σημερινό σύνθετο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το ντόπιο και ξένο συναγωνισμό καθώς και τις προκλήσεις/ δυσκολίες των καιρών.

Άδωνης Καλοπετρίδης, FCCA

Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Χριστόδουλου Σώζου 2, Πύργος Άιφελ, 7ος όροφος

1096 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357- 22 669 017 Φαξ: +357-22 665297

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pkalopetrides.com.cy

KALOPETRIDES Gold 2020.06

The economy worldwide, following the pandemic of COVID-19, has major issues to face.

Likewise, the Investors and Shareholders need to re-assess and re-set their strategies. Part of such re-assessment can be the issue of relocation of head-quarters or part of their company or group functions. Such decision may result in serious tax savings.

Evaluation of Issues in the decision of Relocation

Re-location is a major issue. Below the main questions are pin-pointed to assist in the decision if re-location is appropriate and beneficial for a company and consequently which jurisdiction is the most suitable:


• What are the major financial difficulties the company/ group is currently facing after the pandemic?
• How the company/ group is responding to the current financial difficulties?
• Will a re-location assist in eliminating such negative consequences?
• Will this fall in the immediate but also in the long run strategies of the company/ group?
• Which jurisdictions may provide the best suitable solution for re-location?
• What other investment opportunities a jurisdiction provides?
• Is it fully understandable the difference between tax haven jurisdictions to tax incentive jurisdiction?
• Could Cyprus be the best suitable solution for re-location?

It goes without saying, that the assessment process and the decision should be based on high legal and ethical standards.

What is the difference between tax haven and tax incentive jurisdiction?

Tax heaven jurisdiction is considered any country that offers minimum or no tax obligations to foreign investors and individuals.

A tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability. Tax havens also share limited or no financial information with foreign tax authorities. The lack of transparency and of reporting systems result to reputational risks. The international authorities scrutinize activities through such jurisdictions by established alert and notification systems.

Tax incentive jurisdiction, Cyprus is considered to be one of the countries with decent tax on profits. Tax resident corporations and individuals are established if they pass the substance test and they need to obey to legal and reporting statutory obligations as foreseen by law.

A tax incentive county offers effective tax burden and has on place an exchange of information with other national tax authorities. By such Companies/ Groups enjoy a good reputation and smooth running of operations.

Why Cyprus is considered an attractive tax incentive jurisdiction?

Cyprus is a transparent EU country with a harmonized tax system following recommended OECD practices. It is a well-established and renowned financial and business incentives centre. Cyprus offers the opportunity that Investors/ Shareholders are looking for to create value. It processes all quantitative and quantitative characteristics offering a steady tax environment making it attractive to businesses and investors for over four decades now.


• Legal system based on English law and well versed in international commercial law
• High value telecommunications and logistics services
• Culture and government sympathetic to investors an non-residents
• Good working conditions
• Safe and good quality life

Key Features of Cyprus Tax Incentives

During the past few years Cyprus extended the tax incentives that would provide companies and their shareholders, benefits from investing into Cyprus companies (Cyprus company formation https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) and relocate their activities in the country:


• Enjoys the tax benefits of EU Directives (Parent – Subsidiary Directive and Interest and Royalties Directive).
• Extensive double tax treaties network with 65 countries.
• Corporate tax rate of 12,5%, one of the lowest within the EU with possibility to enjoy a much lower effective tax rate.
• Availability of a National Interest Deduction for companies receiving new equity funding. The tax deduction can reach up to 80% of the taxable income produced by employing the new equity funding.
• IP Box regime based on the nexus approach which allows 80% deemed deduction on qualifying profits from the business use of IP.
• Attractive Tonnage Tax (TT) regime to ship owners, managers and charters.
• NO Taxation on Dividends received, capital gains on shares, net asset value of a fund.
• Profits of a foreign Permanent Establishment exempt from tax.
• Most international transactions free of VAT.
• Unilateral credit relief for foreign taxes.
• Carry forward of tax losses for five years.
• Tax incentives for expatriate employees taking up employment in Cyprus (up to 50% of employment income for individuals earning more than €100k per annum).
• Dividend income and interest income exempt from tax for non-domiciled individuals taking up tax residency in Cyprus.
• Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
• No immovable property tax.
• No inheritance tax.

You can also refer to: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

Investment Opportunities in Cyprus Post-COVID-19

The major opportunities Cyprus is offering for investment nowadays are listed below:


• A reduction of specific immovable properties that might reach 50% reduction that can give up to 6% annual return if rented in the short term or sold at a higher price in the medium - long term.
• Cyprus is well positioned to support Businesses/ Investors on capitalizing in above mentioned opportunities.
• Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
• Possibility of gaining Cyprus Citizenship. Non – EU citizens may apply for the acquisition of the Cypriot citizenship through the Cyprus Investment Programme, if they meet the economic criteria of the Programme. Obtaining a Cyprus citizenship means free movement, residency and access to employment and education within the European Union: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

Next Step

Book a Complimentary Preliminary Teleconference Consultation Meeting now! Contact us by email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Telephone (+357 22669017) for arrangements.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos